Informácie o ochrane osobných údajov

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť New School Communications s.r.o., so sídlom Továrenská 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 52 348 521, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 136918/B (ďalej len „spoločnosť NEW SCHOOL COMMUNICATIONS“ alebo aj ako „naša spoločnosť“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre našu spoločnosť je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu),

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu),

informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu);

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:

návštevník našej webovej stránky (časť 4.1. tohto dokumentu) (spracúvanie cookies)

odberateľ newsletteru (časť 4.2. tohto dokumentu)

klient resp. záujemca o produkt, (časť 4.3. tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti NEW SCHOOL COMMUNICATIONS požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti NEW SCHOOL COMMUNICATIONS

Identifikačné a kontaktné údaje Spoločnosti NEW SCHOOL COMMUNICATIONS sú:

obchodné meno: NEW SCHOOL COMMUNICATIONS, s.r.o.

sídlo: Továrenská 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09

IČO: 52 348 521

zápis v: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 136918/B

korešpondenčná adresa: Továrenská 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09

email: ochranaudajov@katedrakomunikacie.sk

tel.č.: +421 908 169 879

Spoločnosť NEW SCHOOL COMMUNICATIONS nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša spoločnosť v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinná).

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou NEW SCHOOL COMMUNICATIONS osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

4.1. Návštevník webovej stránky a spracúvanie súborov cookies

Spoločnosť NEW SCHOOL COMMUNICATIONS je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese www.newschool.sk a www.elfovia.newschool.sk (ďalej spolu ako “webová stránka”).

4.1.1. Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej spoločnosti), ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite opakovane v budúcnosti, vďaka nemu sa napríklad pripojíte rýchlejšie alebo si webová stránka bude pamätať určité informácie týkajúce sa Vašich preferencií pri prehliadaní, typ prehliadača, zvolené nastavenia webovej stránky a pod. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod pre odstránenie, prípadne blokovanie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete na webových stránkach webových prehliadačov.

4.1.2. Typy súborov cookies a účel používania

Cookies spracúvame na rôzne účely (uvedené nižšie), ale primárne ich používame na to, aby sme Vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadnu funkcionalitu našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami. V prípade iných ako uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s Vaším súhlasom.

a) Funkčné (nevyhnutné) cookies Funkčné (nevyhnutné) cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých by sme Vás, ako používateľa našej webovej stránky, vedeli individuálne identifikovať. Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú (spracúvané na nasledovný účel): - súbory cookies, ktoré sa používajú na zabezpečenie prenosu údajov cez internet; - súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali; - súbory cookies, ktoré umožňujú našej webovej stránke pamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky a poskytovať vylepšené a osobné funkcie.

b) Analytické súbory cookies Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.). Analytické cookies dokážu napríklad spoznať opakovanú návštevu nášho webu z rovnakého zariadenia a sledovať Vašu aktivitu. Získané informácie nám pomáhajú zistiť najmä efektivitu jednotlivých častí nášho webu, na základe čoho následne zdokonaľujeme samotnú webovú stránku.

Na našej stránke používame analytické súbory cookies tretích strán, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované našim webom, ale treťou stranou. Používame cookies v rámci platformy Google Analytics, ktorá používa cookies na analýzu návštev na našom webe; viac informácii môžete získať na tomto linku: ( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk )

Udelením súhlasu s používaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Google Analytics súhlasíte s tým, že môžeme na Vašom počítači ukladať cookies prostredníctvom nášho webu.

Súhlas s používaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Google Analytics môžete kedykoľvek odvolať, a to aj nastavením priamo vo Vašom webovom prehliadači alebo aj prostredníctvom tohto linku: ( http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu. )

4.1.3. Súhlas s používaním (spracovávaním) súborov cookie

Keď navštívite našu webovú stránku prvýkrát, zobrazí sa Vám kontextové okno (lišta) s vysvetlením o súboroch cookies. V rámci tejto lišty môžete zvoliť súhlas alebo nesúhlas so spracovávaním jednotlivých typov cookies prostredníctvom webovej stránky (s výnimkou funkčných, resp. nevyhnutných cookies na spracúvanie ktorých nie je potrebný Váš súhlas).

Používanie súborov cookies môžete kedykoľvek zakázať aj priamo prostredníctvom svojho prehliadača (viac informácií nájdete priamo v nastaveniach Vášho prehliadača). Ak odmietnete alebo zakážete používanie súborov cookies, budete môcť používať našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať.

Poukazujeme tiež na to, že v súvislosti so súbormi cookies máte práva, ako sú uvedené v bode 2 tohto dokumentu (vyššie).

4.1.4. Doba spracúvania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 2 roky.

4.2. Odberateľ newsletteru

4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov

Odber newsletteru - marketingové účely a realizácia našich marketingových aktivít, ktoré zahŕňajú poskytovanie informácií o našich aktivitách, zasielanie newslettera a zobrazovanie cielenej reklamy.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca, a to dobrovoľne prostredníctvom vyplnenia kontaktného formuláru na účely odoberania newsletteru, ktorý je umiestnený na webovej stránke.

4.2.2. Právny základ

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý vyjadrujete zaškrtnutím políčka súhlasu umiestneného pri kontaktnom formulári na účely odoberania newsletteru, ktorý je umiestnený na webovej stránke.

4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o newsletter získavame od Vás a spracúvame nasledovné údaje: emailová adresa.

4.2.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v elektronickej forme. Naša spoločnosť môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

• Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.

• Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s našou spoločnosťou.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé marketingové agentúry, iné poradenské spoločnosti a spoločnosti poskytujúce administratívne služby, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti. V prípade zdieľania osobných údajov naša spoločnosť zabezpečí najvyššiu mieru ochrany Vašich osobných údajov a ich spracúvanie v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

4.2.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov

V súlade so zásadou primeranosti a minimalizácie spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 3 rokov od udelenia Vášho súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané a zlikvidované. Ak si želáte, aby sme Vám naďalej zasielali náš newsletter, môžete nám opätovne udeliť svoj súhlas na tento účel prostredníctvom webovej stránky.

Kedykoľvek máte možnosť odvolať svoj súhlas so zasielaním newslettera, ktorý ste nám predtým poskytli, a odhlásiť sa tak z jeho odberu. Môžete tak urobiť kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa z odberu newslettera“ v e-mailovej správe, ktorú ste od nás obdržali alebo nám napíšte e-mail na naše kontaktné údaje uvedené vyššie v tomto dokumente.

4.3. Klient (resp. záujemca o produkt)

Produktom spoločnosti NEW SCHOOL COMMUNICATIONS sa rozumie akákoľvek služba poskytovaná spoločnosťou NEW SCHOOL COMMUNICATIONS a/alebo akýkoľvek tovar predávaný spoločnosťou NEW SCHOOL COMMUNICATIONS.

4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete alebo aby ste vedeli využiť produkt, ktorý ponúkame, je potrebné spracovať vaše osobné údaje.

Účelom je v konkrétnych prípadoch najmä spracúvanie osobných údajov v súvislosti s nasledovnými činnosťami: (i) uzatvorenie zmluvy alebo iných zmlúv a spracovanie súvisiacich podkladov, ich evidencia alebo kontrola a úpravy, vrátane zabezpečovania plnení z týchto zmlúv, (ii) vedenie účtovníctva spoločnosti.

Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o produkt (napr. oslovením prostredníctvom webovej stránky alebo e-mailu), a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našej spoločnosti) alebo od spolupracujúcich osôb (ak je takéto nakladanie s osobnými údajmi v súlade so zákonom, pričom je vždy zmluvou zabezpečená dôvernosť osobných údajov).

4.3.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

• Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov a plnenie jednotlivých práv a povinností z takejto zmluvy a súvisiacich podkladov).

• V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu podnikateľskej aktivity našej spoločnosti, aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu (právnym základom je teda oprávnený záujem našej spoločnosti).

• Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).

4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť NEW SCHOOL COMMUNICATIONS spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

• meno, priezvisko,

• adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

• IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom); v prípade klientov – SZČO

• číslo telefónu, e-mail

• čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

• podpis

4.3.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové, marketingové právne a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti NEW SCHOOL COMMUNICATIONS.

V prípade zdieľania osobných údajov naša spoločnosť zabezpečí najvyššiu mieru ochrany Vašich osobných údajov a ich spracúvanie v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

4.3.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

OFFICE BRATISLAVA

BOTTOVA 1

811 09 BRATISLAVA

OFFICE PRAHA

ITALSKÁ 2581/67

120 00 PRAHA

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

TOVARENSKÁ 12

811 09 BRATISLAVA

© 2024 New School Communications