1. Preambula

Štatút New School Challenge je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tak, aby boli presne, jasne a zrozumiteľne stanovené podmienky všetkých častí procesu New School challenge.


2. Všeobecné ustanovenia

Štatút definuje účel a ciele súťaže, postup a termíny uzávierok pri predkladaní podkladov do súťaže, obsahové a formálne požiadavky na projekty, postup pri posudzovaní prác, zloženie poroty, grantovej záverečné ustanovenia.


3. Vyhlasovateľ grantového programu

Vyhlasovateľom súťaže je New School Communications a digiQ.

4. Ciele New School Challenge a digiQ

New School Communications s.r.o. je komunikačnou agentúrou, sídliacou v Bratislave a v Prahe. Cieľom súťaže je motivovať šikovných marketérov a komunikátorov vymyslieť prebunkingovú kampaň na boj proti dezinformáciám.

digiQ je nezisková organizácia, ktorá podporuje digitálne občianstvo, ktoré je postavené na myšlienke aktívneho občana angažovaného pre verejné dobro a využívajúceho digitálne nástroje a internet. Realizuje neformálne vzdelávacie aktivity, kampane a programy digitálnej gramotnosti, bezpečnosti online a kritického myslenia.

5. Trvanie súťaže

Vyhlásenie súťaže je 4.3.2024.

Deadline na prihlasovanie sa do súťaže je do 31.3.2024.

Prezentácia nápadov sa uskutoční 25.4.2024.

Víťazný návrh bude vyhlásený - 25.4.2024.

Kampaň bude realizovaná najneskôr do 30.9.2024

6. Oprávnení žiadatelia

Oprávneným žiadateľom o grant môžu len študenti a študentky, ktorý sa preukážu potvrdením o štúdiu z vysokej alebo strednej školy platným v deň vyhlásenie súťaže.

I. Kampaň je určená primárne pre študentov vysokých škôl, ktorí študujú marketing, masmediálnu komunikáciu, politológiu alebo iné odbory zamerané na komunikáciu alebo spoločnosť ako takú.

II. Zapojiť sa však môžu všetci študenti vysokých a stredných škôl bez ohľadu na študijný program či univerzitu. Stačí mať platné potvrdenie o štúdiu.

III. Prihlásiť sa môžu jednotlivci alebo tímy, ktoré majú maximálne troch členov. Podmienkou je, že každý člen tímu musí byť študent s platným potvrdením o štúdiu.

IV. Návrh kampane a všetky kreatívy je nutné pripraviť v slovenčine, keďže kampaň bude nasadená na Slovensku.

7. Finančná odmena

V súlade so štatútom na účely podpory súťaže je vyčlenená suma vo výške 3000 eur.

1. 1500 eur – odmena platenej stáže za obdobie 3 mesiacov

2. 1500 eur – hodnota interných kapacít zamestnancov NSC poskytnutých na realizáciu projektu

8. Hodnotenie žiadostí o grantovú podporu

Študenti a študentky sa prihlásia do tendra zadaním kontaktných údajov, na ktoré pošleme spracovaný brief na kampaň. V rámci prípravy dostanú dva termíny na debrief. Následne komisia expertov vyberie 5 návrhov do finále, ktoré budú prezentované na finálnom evente. Na konci komisia určí víťaza.

Súčasťou poroty je Andrea Cox - CEO digiQ, expert na dezinformácie Tomáš Kriššák, Jana Papcunová - výskumná pracovníčka SAV, Daniel Milo - riaditeľ Centra boja proti hybridným hrozbám a Gabriel Tóth- CEO New School Communications.

9. Návrh kampane by mal obsahovať tieto body:

Stratégia

-Analýza situácie na Slovensku

-Insight, z ktorých vychádza návrh

-Komunikačné trendy a prístupy, na ktorých je kampaň založená

Kreatíva

-Claim a hlavné posolstvá kampane

-Návrh vizuálu (banner) alebo grafiky videa

-Copy - scenár videa alebo text príspevkov

Komunikačný plán

-Výber komunikačných kanálov

-Formáty, ktoré budú v kampani využité

-Mediaplán - rozloženie budgetu kampane podľa času a intenzity

10. Pravidlá výberu víťaza

1. Víťaza NS Challenge vyberá porota. Tá najprv zo zaslaných návrhov do stanového termínu vyberie 5, ktoré postupujú do finálového kola. Tie budú prezentované na podujatí 25.04, kde na základe ich prezentácie a zodpovedaných otázok vyberie jedného víťaza, ktorý získa odmenu.

2. Neúčasť a neprezentovanie na finálnom podujatí znamená, že návrh bude zo súťaže odstránený. Prezentovať je možné aj osobne aj formou online cez videocall. Na prezentácii sa nemusia zúčastniť všetci členovia tímu, stačí jeden zástupca.

3. Víťaz NSC challenge má povinnosť nastúpiť na stáž do 3 mesiacov od vyhlásenia výsledku súťaže. V prípade, že nenastúpi, výhra bude posunutá ďalšiemu účastníkovi.

4. Stáž v agentúre New School Communications môže získať celý tím. Garantovaná stáž je však pre lídra tímu.

5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nevybrať víťazný návrh a neudeliť tak výhru.

OFFICE BRATISLAVA

BOTTOVA 1

811 09 BRATISLAVA

OFFICE PRAHA

ITALSKÁ 2581/67

120 00 PRAHA

KONTAKT

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

TOVARENSKÁ 12

811 09 BRATISLAVA

© 2024 New School Communications